Termodynamika podważa ewolucję

Termodynamika opiera się na dwóch zasadach: zasadzie zachowania energii i zasadzie rosnącego prawdopodobieństwa równowagi energii, zwykle zwanej entropią.

Każde zjawisko przyrodnicze, podlega prawom fizyki. Najlepiej potwierdzonym prawem fizycznym, od którego nie ma wyjątków, jest zasada równowagi energii zwana zasadą entropii. Pokazuje ona, że samorzutne powstanie istot żywych z prostych elementów istniejących wcześniej jest niemożliwe, ponieważ wymaga każdorazowo zwiększenia porządku i informacji, tzn. zmniejszenia entropii.

Inaczej mówiąc, druga zasada termodynamiki podważa hipotezę ewolucjonistyczną.

Termodynamika opiera się na dwóch zasadach: zasadzie zachowania energii i zasadzie rosnącego prawdopodobieństwa równowagi energii, zwykle zwanej entropią. Prawo entropii stanowi, że przemiany wewnątrz układu zamkniętego lub wyizolowanego, dążą do równowagi, tzn. do jednolitego rozkładu materii (cząsteczki) i ruchu (energia kinetyczna), dzięki czemu energia będzie większa. Na przykład, jeżeli w naczyniu połączymy wodę gorącą z wodą zimną, cząsteczki jednej i drugiej wody zmieszają się w sposób losowy. Dzięki temu energia kinetyczna, która była wcześniej większa, a mniejsza w zimnej wodzie, będzie dążyć do jednolitego rozkładu, w wyniku czego uzyskamy wodę letnią. Sytuacja przeciwna nie może się zdarzyć, tzn., jeżeli nalejemy do naczynia letniej wody, nie rozdzieli się ona sama z siebie na wodę gorącą i zimną. Nigdy sam układ nie może się zmienić, gdy chodzi o zmniejszenie entropii. To zakłada, że procesy naturalne dążą zawsze od porządku do chaosu, a nigdy w kierunku przeciwnym. Tworzenie się porządku na bazie chaosu jest wykluczone przez termodynamikę.Thomas Seiler fizyk z Uniwersytetu w Monachium wyjaśnia zasady termodynamiki i jej wpływ na ewolucję.'

 

Na przykład dom pozostawiony sam sobie może ewentualnie runąć. Połączone i losowe oddziaływanie czynników klimatycznych : słońca, wiatru, deszczu, piorunów itd. wywoła zmiany zmierzające ku niszczeniu domu. Teoretycznie można by założyć, że czynniki te mogą oddziaływać w sposób pozwalający zachować, a nawet udoskonalić dom. Zasada entropii wyklucza taką możliwość, ponieważ jest prawdopodobieństwem równym zeru. Po latach z domu zostanie zaledwie ruina. To właśnie skutek drugiej zasady termodynamiki.

Stosując prawo entropii w ewolucji dochodzimy do wniosku, że jest ona niemożliwa, ponieważ zakłada przejście od chaosu do porządku, co podważa drugą zasadę termodynamiki.

Układ otwarty ( Ewolucjoniści utrzymują, że przyroda jest układem otwartym, oraz że w procesie ewolucji nastąpiło działanie zewnętrznych źródeł energetycznych, takich jak słońce) to taki, który umożliwia wymianę materii i energii z otoczeniem, a to może następować w procesach o entropii malejącej, tzn. w procesach, w których następuje przejście od chaosu do porządku. Ale – co istotne – zawsze ma to miejsce w następstwie działania zewnętrznego. A nawet tutaj mogą pojawić się jedynie pewne typy porządku i to w ściśle określonych warunkach.

Przykładem jest rzeźbiarz, wykonujący rzeźbę z bryły marmuru. Jest to proces o entropii malejącej w wyniku działania zewnętrznego, w tym przypadku rozumnego. Z drugiej strony w przyrodzie istnieją układy otwarte, gdzie energia może wchodzić i wychodzić, co umożliwia pojawienie się pewnych kategorii zjawisk, z których można wydedukować istnienie ograniczonej zdolności samoporządkowania. Jest tak w przypadku powstawania kryształów, takich jak na przykład płatki śniegu. W tej sytuacji, dzięki schładzaniu, cząsteczki wody stanowią bardziej uporządkowane układy. Jednakże analizując to zjawisko zauważamy, że także tutaj zachodzi prawo entropii. W miarę jak cząsteczki wody tracą energię kinetyczną, tworzą figury geometryczne zamiast nadal poruszać się w sposób losowy.

Ale istnieje głębszy aspekt. Regularność i symetria reprezentowane przez kryształy stanowi skutek struktury geometrycznej tworzących ją cząsteczek, a to z kolei jest konsekwencją organizacji atomów tworzących cząsteczki H2O a także organizacji innych sił elektromagnetycznych. Cząsteczki wody mają wrodzoną zdolność geometrycznego porządkowania się. Należy zauważyć, że ten typ entropii, nie tworzy nowego porządku.

Erwin Schrodlinger – sławny fizyk, któremu zawdzięczamy fundamentalne równanie mechaniki kwantowej: Musimy być gotowi na przyjęcie faktu, że materia żywa funkcjonuje w sposób, którego nie można zredukować do zwykłych praw fizyki.

Tworzenie nowych biogatunków na bazie materii chaotycznej jest wykluczone przez prawa przyrody.

Istnieje powszechna zgodność, że prawo entropii jest jednym z najbardziej uniwersalnych praw i najbardziej ugruntowanych praw przyrody. Nigdy nie znaleziono najmniejszego nawet prawdziwego wyjątku. Nie jest to więc matematyczne sformłowanie obserwowanych na co dzień zjawisk.

Wykorzystany tekst z rozmowy T. Seillera z R. Citterio „Termodynamika podważa ewolucję”